Чему још књижевна критика?

Guillory, John. Professing Criticism: Essays on the Organization of Literary Study. Chicago: University of Chicago Press, 2022, 456 pp.

  • Stefan Alidini Филолошки факултет Универзитета у Београду
Кључне речи: naučna kritika, književnost

Сажетак

Међу изучаваоцима књижевности вероватно нема питања на које постоји више незадовољавајућих одговора него што је то питање метода. Књига Џона Гилорија, чији би се наслов могао превести као Критика као професија, даје мозаички поглед на скуп проблема који једовео до тога да методолошка питања у књижевној науци никад ни не буду решена. Гилори прати англоамеричку књижевну критику кроз различите аспекте и периоде, оцртавајући тренутак њеног издвајања из окриља граматике и реторике, а потом и њеног успостављања као академске дисциплине, с циљем да објасни како је критика стекла примат у XX веку, како је еволуирала и какву улогу је та историја одиграла у ономе што се често назива „криза хуманистике“. Треба одмах рећи да се Гилори као англиста усредсређује на америчке и у мањој мери британске универзитете. Но, имајући у виду улогу коју је амерички контекст играо у ширењу интелектуалних идеја широм света, увиди које Гилори нуди нису ништа мање релевантни ни у европском контексту. Такође, треба истаћи и да Гилори термин criticism узима у значењу које ова реч има у енглеском језику, где се „критика“ обично користи као синоним за васколико проучавање и тумачење књижевности. Управо захваљујући фокусу на англосаксонске универзитете, ова књига указује на неколико интересантних историјских токова, и посредно нуди један могућ одговор на питање зашто је и како критика постала синегдоха за много разгранатију и сложенију дисциплину.

Референце

Guillory, John. Professing Criticism: Essays on the Organization of Literary Study. Chicago: University of Chicago Press, 2022.

Guillory, John. Cultural Capital: The Problem of Literary Canon Formation. Chicago: University of Chicago Press, 1993. CrossRef

Saunders, Frances Stonor. The Cultural Cold War: The CIA and the World of Arts and Letters. New York: New Press, 2013.

Објављено
2023-10-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази